دین و سیاست

هانا آرنت

ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی

دین و سیاست، به عنوان مقاله ای برای تحویل به همایش دانشگاه هاروارد، درباره این پرسش نوشته شد که «آیا نبرد میان جهان آزاد و کمونیسم اساسا دینی است؟» این مقاله در مجله Confluence، دوره دوم، ش ۳، ۱۹۵۳، منتشر شد.
یکی از جنبه های تعجب آور نبرد میان جهان آزاد و جهان تمام خواه تمایلی قوی به تأویل این نبرد میان خود با واژگان دینی بوده است. به ما گفته می شود که کمونیسم «دین دنیویه [“secular religion”] تازه ای است که جهان آزاد در برابر آن به دفاع از «نظام دینی» متعالی خویش می پردازد. این نظریه لوازمی بیشتر از علت مستقیم اش دارد و «دین» را به قلمرو امور عمومی و سیاسی باز آورده است، «دین» که از زمان جدا