روایتی از مفهوم «درونی سازیِ زبان» نزد ویگوتسکی

وحید نژادمحمد

 

کاربرد زبان و شناسایی اجزای سازنده آن و نقش آن در نمود گذشته و آینده برداشت های ذهنی انسان، یکی از مباحث بسیار گسترده علوم زبانشناسی و روانشناسی را تشکیل می دهد. چامسکی بر این باور بود که دستگاه «زبان» به گونه ای توانا و به طور فطری از بدو تولد و به طور طبیعی در انسان (کودک) قرار گرفته است که وی را مستعد پردازش زبان می کند. البته از ورای همین پردازش، برخی از روانشناسان قلمرو رشد شناختی همچون پیاژه و ویگوتسکی، اهمیت را به نقش میانجی زبان و تعاملات اجتماعی داده – اند و برای ترسیم آن، مراحلی از رشد را به عنوان پایه تحقیقات خود قرار داده اند تا حد فاصل آن را با عناصر عقلانی و اجتماعی – فرهنگی بسنجند. در واقع یک مفهوم و تصویر ذهنی، توسط أشکال زبان قابل طرح هست و برای نشان دادن آنها موجود انسانی خود را به عادات و مراحلی وابسته می کنند. آیا زبان، بستر اندیشه را جاری می سازد و یا کاربست های عقلانی اندیشه هستند که زمینه را برای دریافت و پذیرش زبان مهیا می کنند؟ آیا زبان به خودی خود قادر به ارائه قابلیت های پردازش و بیانی است و با تعاملات و زمینه های اجتماعی، ما را قادر می سازند در طول رشد زیستی خود، زبان را فراگرفته و با توسل به آن، توانایی های فکری خود را تقویت کنیم؟

 

ادامه مطلب

 

 

شرح تصویر:

Lev Vygotsky He was a Russian psychologist who was born November 17, He attended Moscow State University and he graduated with a degree in law in He studied a variety of subjects which included sociology, linguistics, psychology and philosophy. In 1924 he attended the Institute of Psychology in Moscow where he formally began his work in psychology. He did collaborative work with Alexei Leontiev and Alexander Luria. He was an inspired writer, publishing six books on psychology topics within the course of a ten year period. His books focused on topics such as child development and education. He also researched other topics like the psychology of art and language development. Some of his most renowned theories included: Zone of Proximal Development. Sociocultural Theory. He died tragically at a young age due to tuberculosis on June 11, He was only 38 years old. (Cherry)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *