برچسب: دکتر مصطفی زالی

گذار از شکاکیت و ضرورت تفسیر متافیزیکی از امر مطلق در فلسفه هگل مصطفی زالی سید حمید طالب زاده هگل در فلسفۀ خویش مکرر از امر مطلق، روح مطلق و ایدۀ مطلق سخن می گوید و از آن به بنیان وحدت هستی و معرفت و مفهوم و واقعیت یاد می کند؛ امّا سؤالی مهم در […]

مطلق به مثابۀ اندیشۀ خوداندیش: تأملی انتقادی بر تفسیر هگل از فعلیت محض نزد ارسطو دکتر مصطفی زالی یکی از مهم ترین منازعات تفسیری حول فلسفه هگل، تأکید بر وجه مدرن یا کلاسیک اندیشه اوست؛ از یک سو برخی با تأکید بر وامداری هگل به کانت، پروژه او را تکمیل پروژه استعلایی کانت قلمداد می […]

چرا هگل امروز؟ چرا هگل امروز؟ سخنرانی دکتر آرش اباذری، دکتر محمدمهدی اردبیلی، دکتر مصطفی زالی یکشنبه، ششم خرداد، ساعت 16، دانشگاه تهران، دانشکده ی ادبیات ، تالار کمال   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید:   دکتر اباذری، دکتر اردبیلی، دکتر زالی؛ چرا هگل امروز   منبع: https://t.me/anjomangphut

پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت گرا دکتر مصطفی زالی دکتر سید حمید طالب زاده هگل ناشناختنی ماندن شیء فی نفسه را در فلسفه کانت معادل با شکاکیت دانسته و علت آن را در روش نقادی جستجو می کند. چرا که از نظر او سنجش امکان معرفت پیش از مواجهه با متعلقات معرفت […]

متن خوانی نظریه عدالت جان رالز – دکتر مصطفی زالی کانون اندیشه جوان حلقه متن خوانی «نظریه عدالت؛ اثر جان رالز» با حضور دکتر مصطفی زالی   نظریه عدالت رالز – دکتر زالی – جلسه اول نظریه عدالت رالز – دکتر زالی – جلسه دوم نظریه عدالت رالز – دکتر زالی – جلسه سوم نظریه […]