برچسب: مارتین بوبر

مارتین بوبر و فلسفه دیالوگ امید مهرگان 1- این بند می تواند به مثابه پیشگفتاری باشد در آغاز هر نوشته ای که بر آن است تا به معرفی و تحلیل شخصیتی بپردازد و «درباره» جایگاه او و آثارش اطلاعاتی و نه شناختی چندان تمام عیار – ارانه دهد. نزدیک شدن به یک شخصیت آنجا که […]