دسته: فلسفه

مارتین بوبر و انسان شناسی صلح رضا نصیری حامد  صلح و دوستی حقیقی بین انسانها مستلزم فراتر رفتن از مصلحت جویی های گذرا و آنی، و عمل براساس پشتوانه ای اعتقادی و نیز ایمانی ژرف و عمیق است. از دیرباز انسانها در قالب ادیان و اندیشه های مختلف به صلح اندیشیده اند و راهکارهایی نیز […]

مقابله با «پوچ‌کائنی» به کمک بارکلی شایان اویسی یکی از رایج‌ترین و جذاب‌ترین مستندهای علمی که در عصر ما ساخته‌می‌شود نمایش کوچکی کره زمین در میان عالم هستی است. تصاویری که ابعاد زمین را در مقایسه با سایر کرات و کهکشان‌ها به نمایش می‌گذارد اکنون هواداران زیادی دارد و فضای مجازی پر است ازین دست […]

بررسی پیامدهای هبوط در الاهیات عقلانی جاناتان ادواردز سهام اسدی نیا جاناتان ادواردز به عنوان بزرگترین الهیدان نیوانگلندی در واکنش به رویکرد مکانیسمی و تاکید افراطی به دریافت های عقل و به تبع آن نفی وحی و نگاه وحیانی قرن ۱۷ و ۱۸، به جهت حل معضلات پیش آمده در حوزه دین، در عین اعتقاد […]

معانی دوگانه ضرورت نزد ابن سینا پاسخ به اشکالی مشهور در قیاس موجهات ارسطو مصطفی زالی در میان مسائل مورد بحث ارسطو در دانش منطق، قیاس موجهات جایگاه ویژه ای دارد و از عصر باستان تا دوران معاصر محل مناقشه بوده است؛ از جمله مباحث بسیار پرمناقشه در ذیل قیاس موجهات، نتیجه حاصل از قیاسی است […]

نقد و بررسی ایدۀ خدا و دیگر ایده های استعلایی؛ عقل محض در فلسفۀ کانت و کاربردهای آن حسن مهرنیا بخش دیالکتیک استعلایی کتاب «نقد عقل محض» بر آن است تا با الحاق به بخش تحلیل استعلایی، تصویر دقیق و روشنی از نظام معرفت شناسانه کانت ارائه کند. از این رو، نقد کانت از آرای […]

بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو مستانه کاکائی حسن عباسی حسین آبادی مفهوم کمال، در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه، با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می شود که هر دو در انگلیسی به actuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از “انرگیا” و “انتلخیا” سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در […]

رابطۀ دین و دولت در نظام فلسفی هگل حسن مهرنیا پس از آنکه آدمی پای به عالم هستی نهاد، همزمان دو مقولۀ مهم و اساسی به نام دین (یا ماوراء طبیعت) و دولت (طبیعت یا دنیا) توجه وی را به خود واداشت. از آن به بعد، این دو موضوع و دامنۀ شمول هریک از این […]

تأملی بر چند نظر از فلاسفۀ مشهور درباب روش های فلسفه ورزی شایان اویسی شاید بتوان گفت تافته جدابافته معارف بشری بی‌شک فلسفه است. هر قانون و اصولی که بر دانش بشری و حتی گاه بررسی و تحلیل آن وجود دارد در زمین فلسفه این قوانین الزام اجرایی ندارند. فلسفه جزو کشور دانش‌هاست اما انگار […]

روش شناسی تولید فلسفه های مضاف عبدالحمید واسطی مسئله اصلی در این مقاله کشف یک روش قیاسی برای تولید فلسفه های مضاف است. در مقاله، ابتدا فرضیه مولف در تعریف و انواع فلسفه های مضاف، در کنار چند فرضیه دیگر ذکر شده، سپس به دیدگاه منتقدان به امکان و ضرورت فلسفه های مضاف اشاره شده […]

چیستی و گونه های فلسفه سیاسی صادق حقیقت در زبان فارسی اصطلاحات “فلسفه سیاسی، فلسفه سیاست، فلسفه علم سیاست، و فلسفه علوم سیاسی” به درستی از هم تفکیک نشده اند؛ و هر کس از به کاربردن آن ها ممکن است معنای خاصی را اراده کند. همان گونه که خواهیم دید، فلسفه سیاسی نزد لئواشتراوس آنتونی […]