دسته: تاریخ فلسفه

مارتین بوبر و انسان شناسی صلح رضا نصیری حامد  صلح و دوستی حقیقی بین انسانها مستلزم فراتر رفتن از مصلحت جویی های گذرا و آنی، و عمل براساس پشتوانه ای اعتقادی و نیز ایمانی ژرف و عمیق است. از دیرباز انسانها در قالب ادیان و اندیشه های مختلف به صلح اندیشیده اند و راهکارهایی نیز […]

مقابله با «پوچ‌کائنی» به کمک بارکلی شایان اویسی یکی از رایج‌ترین و جذاب‌ترین مستندهای علمی که در عصر ما ساخته‌می‌شود نمایش کوچکی کره زمین در میان عالم هستی است. تصاویری که ابعاد زمین را در مقایسه با سایر کرات و کهکشان‌ها به نمایش می‌گذارد اکنون هواداران زیادی دارد و فضای مجازی پر است ازین دست […]

بررسی پیامدهای هبوط در الاهیات عقلانی جاناتان ادواردز سهام اسدی نیا جاناتان ادواردز به عنوان بزرگترین الهیدان نیوانگلندی در واکنش به رویکرد مکانیسمی و تاکید افراطی به دریافت های عقل و به تبع آن نفی وحی و نگاه وحیانی قرن ۱۷ و ۱۸، به جهت حل معضلات پیش آمده در حوزه دین، در عین اعتقاد […]

بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو مستانه کاکائی حسن عباسی حسین آبادی مفهوم کمال، در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه، با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می شود که هر دو در انگلیسی به actuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از “انرگیا” و “انتلخیا” سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در […]

رابطۀ دین و دولت در نظام فلسفی هگل حسن مهرنیا پس از آنکه آدمی پای به عالم هستی نهاد، همزمان دو مقولۀ مهم و اساسی به نام دین (یا ماوراء طبیعت) و دولت (طبیعت یا دنیا) توجه وی را به خود واداشت. از آن به بعد، این دو موضوع و دامنۀ شمول هریک از این […]

تأملی بر چند نظر از فلاسفۀ مشهور درباب روش های فلسفه ورزی شایان اویسی شاید بتوان گفت تافته جدابافته معارف بشری بی‌شک فلسفه است. هر قانون و اصولی که بر دانش بشری و حتی گاه بررسی و تحلیل آن وجود دارد در زمین فلسفه این قوانین الزام اجرایی ندارند. فلسفه جزو کشور دانش‌هاست اما انگار […]

روش شناسی تولید فلسفه های مضاف عبدالحمید واسطی مسئله اصلی در این مقاله کشف یک روش قیاسی برای تولید فلسفه های مضاف است. در مقاله، ابتدا فرضیه مولف در تعریف و انواع فلسفه های مضاف، در کنار چند فرضیه دیگر ذکر شده، سپس به دیدگاه منتقدان به امکان و ضرورت فلسفه های مضاف اشاره شده […]

آفرینش انسان در آموزه های اسلامی و نسبت آن با نظریه تکامل علی افضلی این مسئله که «آیا آموزه های دینی در بحث آفرینش حیات و به ویژه خلقت انسان، با دست­آورد های علمی سازگار است یا نه؟» همواره میان الاهیون و دانشمندان مورد مناقشه بوده است. در تبیین این موضوع، بیشتر دانشمندان جدید نظریه […]

سکولاریسم اجتماعی در عصر جدید؛ مقایسه مبادی فلسفی لاک و میل، و تأثیر آن مبادی بر فایده گرایی میل فرشاد شریعت مقالۀ حاضر با تمرکز بر تمایز میان دو مسئله، یعنی سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم اجتماعی، نشان می دهد که چرا و چگونه موضوع اصلی سکولاریسم غربی نه سکولاریسم سیاسی، بلکه سکولاریسم اجتماعی، مثلاً سکولاریسم […]

علمِ خداباورانه دکتر مهدی گلشنی چرا پیشرفت علم شادی و سعادت حقیقی برای بشر به ارمغان نیاورده است؟ هیچ کس نمی تواند پیشرفت عظیم معرفت علمی را از دوران سِر اسحق نیوتون به بعد مورد تردید قرار دهد: پیشرفت در ارتباطات، تأمین نیازهای مادی انسان و کنترل بیماری ها. اما در مقابل، در جهان صنعتی […]