دسته: معرفت شناسی

بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو مستانه کاکائی حسن عباسی حسین آبادی مفهوم کمال، در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه، با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می شود که هر دو در انگلیسی به actuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از “انرگیا” و “انتلخیا” سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در […]

اسطوره و تاریخ نویسنده: پل ریکور ترجمه و تلخیص: علیرضا رضایت در نگاه اول، اسطوره و تاریخ دو مقوله متضاد به نظر می رسند. مسلما آنها هر دو حکایت هستند، یعنی قرار گرفتن رویدادها در داستان های واحد و یکپارچه که می توان آنها را باز گفت. اما اسطوره حکایت خاستگاه ها و ریشه هاست […]

جنبش شهود ذوات مصطفی زالی پدیدارشناسی جنبشی است که از بسیاری جهات، جریان فلسفه ی اروپایی را در قرن بیستم نشان می دهد. پدیدارشناسی توسط هوسرل در سال های ۱۹۰۱ – ۱۹۰۰ به عنوان راه بنیادی فلسفه ورزی و تلاشی برای بازگرداندن فلسفه از تأمل انتزاعی متافیزیکی -که محفوف به شبه مسائل است به خود […]

کسبی یا افاضه ای بودن معرفت الله محمد اسدی گرمارودی ارزش هر معرفت به موضوع آن بستگی دارد و با توجه به عظمت حضرت حق، معرفت خدا از اهم معارف خواهد بود. نحله های مختلف دینی در این خصوص، روش ها و باورهای مختلفی را برگزیده اند؛ برخی به گمان عظمت بخشیدن به معرفت الله […]

نظریه ی معرفت رضا محمدزاده یکی از مباحث مهم فلسفی زمان حاضر را معرفت ‏شناسی (epistemology) یا نظریه‏ ی شناخت (theory of knowledge) تشکیل می ‏دهد. اگر چه این مباحث در منابع قدیمی‏ تر فلسفی به نوعی مطرح بوده است ولی تنوع و تعدد مسائلی که امروزه معرفت شناسان مورد توجه قرار می‏ دهند و […]

بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم حمیدرضا آیت اللهی هرمنوتیک با معنای عام تفسیر و تاویل متن، با مسائل بسیاری مواجه است. با واکاویدن فرایندهای فهم و انتقال معنا، می توان نقش هرمنوتیک را در فهم که در ساخت های متفاوت و نظریات مختلف پر رنگ می شود بازشناخت. در این مقاله […]

مفهوم حقیقت در اندیشه ریچارد رورتی نبی الله سلیمانی محمد اصغری بر پایه خوانش رورتی از سنت فلسفی غرب، حقیقت به معنای مطابقت میان باورهای درونی و واقعیت های بیرونی موضوع اصلی تاریخ فلسفه بوده است. در این سنت “حقیقت کشف کردنی بود نه ساختنی”؛ در حالی که به گمان وی از آن جایی که […]

نظریه ی معرفت رضا محمدزاده   یکی از مباحث مهم فلسفی زمان حاضر را معرفت‏شناسی (epistemology) یا نظریه‏ی شناخت (theory of knowledge) تشکیل می‏دهد. اگر چه این مباحث در منابع قدیمی‏تر فلسفی به نوعی مطرح بوده است ولی تنوع و تعدد مسائلی که امروزه معرفت شناسان مورد توجه قرار می‏دهند و نیز نظریات نوینی که […]

نظریه اصلاح شده امر الهی: دیدگاه آدامز در باب رابطه امر الهی و الزام اخلاقی مهدی غفوریان مسعود صادقی مالک حسینی رابرت مری هیو آدامز کوشش می کند با ارائه تقریری جدید از نظریه امر الهی از آن دفاع کند. وی بیان می کند که نه خوبی اخلاقی بلکه فقط الزام اخلاقی را می توان […]

نگاهی گذرا به نکات برجستۀ معرفت شناسی آلوین گُلدمن هادی صمدی نخستین کار معروف گلدمن در معرفت شناسی مقالۀ «نظریۀ علّی دانستن» (1967) است که در آن نظریۀ علّی معرفت ارائه شده است. نظریۀ علّی معرفت از سنخ نظریه های برون گرا بوده و نظریه ای است در پاسخ به مسألۀ گتیه که چهار سال […]