برچسب: تفسیر قرآن

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (29)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره اعراف (7) – آیه 148 – 152 2- ترجمه سوره اعراف (7) – آیه 153 – 157 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (28)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1 – ترجمه سوره انفال (8) – آیه 59 – 66 2- ترجمه سوره انفال (8) – آیه 67 – 75 3- […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (27)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره توبه (9) – آیه 63 -68 2- ترجمه سوره توبه (9) – آیه 69 – 74 3- ترجمه سوره […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (26)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره یونس (10) – آیه 34 – 39 2- ترجمه سوره یونس (10) – آیه 40 – 47 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (25)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره هود (11) – آیه 40 – 44 2- ترجمه سوره هود (11) – آیه 45 – 51 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (24)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره یوسف (12) – آیه 13 – 20 2- ترجمه سوره یوسف (12) – آیه 21 – 25 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (23)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره ابراهیم (14) – آیه 1 – 4 2- ترجمه سوره ابراهیم (14) – آیه 5 – 9 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (22)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره نحل (16) – آیه 74 – 78 2- ترجمه سوره نحل (16) – آیه 79 – 83 3- ترجمه سوره […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (21)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره اسراء (17) – آیه 61 – 65 2- ترجمه سوره اسراء (17) – آیه 66 – 69 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (20)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره کهف (18) – آیه 25 – 30 2- ترجمه سوره کهف (18) – آیه 31 – 41 3- ترجمه […]