برچسب: دکتر ابراهیمی دینانی

روشنفکران ایرانی و هویت (2) میزگرد دکتر غلامرضا اعوانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دکتر نوراله قیصری   هویت ملّی پدیده ای مربوط به دوران جدید است در تحلیل و تبیین چگونگی و علل پیدایش هویت به معنای عام و هویت به معنای خاص کلمه به عوامل مختلفی برمی خوریم که از بارزترین آنان می توان […]

وجود رابط دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی حقیقت ربط در جهان یک واقعیت است که به هیچوجه نمی توان آن را مورد انکار قرار داد. آنچه در این باب می تواند مورد بحث و گفتگو واقع شود این است که آیا ماهیت ربط چیست و چگونه می توان آن را مورد شناسایی قرار داد؟ ماهیت ربط […]

حکمت خاقانیه اثری بدیع در فلسفه اسلامی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در میان فیلسوفان مسلمان کم نبوده اند کسانی که با علم فقه آشنایی کامل داشته و برخی از ملکه قدسیه اجتهاد نیز برخوردار بوده اند. بهاءالدین محمد بن حسن اصفهانی مشهور به فاضل هندی نیز از چهره های بنام دوره سلاطین صفوی است که […]

تأویل و انفتاح سنّت (تأملی بر مسأله سنّت و مدرنیته) در گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی همانگونه که می دانید از مشروطه تا امروز بحث سنّت و مدرنیته به انحاء گوناگون همواره مطرح بوده و نظرات مختلفی ابراز شده است. به نظر می رسد این بحث در آینده نیز مورد توجه باشد. می خواهیم […]

حکمت متعالیه ملاصدرا در آیینۀ احادیث دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی بررسی مسائل فلسفی در جریان تاریخ به خوبی نشان می دهد که پس از درگذشت ابن سینا در قرن پنجم و کشته شدن سهروردی در قرن ششم فیلسوفی به بزرگی و اهمیت ملاصدرا در جهان اسلام به منصّه ظهور و بروز نرسیده است. این فیلسوف […]

تأثیر فلسفه و حکمت متعالیۀ اسلامی در فلسفه غرب میزگرد با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دکتر رضا داوری اردکانی دکتر غلامرضا اعوانی دکتر کریم مجتهدی سؤال این است که نحوه ی انتقال آثار فلسفی کلامی اسلامی به غرب چگونه بوده است؟ چنانچه انتقالی صورت گرفته است نحوه ی انتقال و ارتباط چگونه و از […]

عقل و تجربه دینی گفتگوی اختصاصی اشراق با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی بحث تجربه دینی در میان متألهان غربی از اهمیت خاصی برخوردار است. در شرق نیز عارفان از شهود و تجربه عرفانی بسیار سخن گفته اند. هر دو گروه بر جنبه ی غیر عقلانی دین بیشتر تأکید می کنند. اکثر متفکران معاصر در ایران […]

عالم خیال دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی “عالم مثال” یا “عالم برزخ” عالمی است فاصل میان عالم مادیات و عالم مجردات محضه (عالم عقول)، برخی از حکما به این مراتب سه گانه ی عوالم، سه نوع ادراک را نیز متناظر نموده اند که عبارتند از: ادراکات حسی، خیالی و عقلی. “عالم مثل معلقه” سهروردی مربوط به […]

ابداء یا ابتداء؟   غلامحسین ابراهیمی دینانی آیا هرچه خود دارای ابتداء است می تواند منشأ ابتداء برای غیر خود واقع شود؟ مبادی عالیه و علل متوسطه چه نقشی در هستی ایفاء می کنند؟ تفاوت ابداء و ابتداء و خلق لا مِن شیء با خلق مِن لاشیء چیست؟ آیا اعیان ثابته و صور علمیه مغایر […]

سه مسأله فلسفی از خواجه نصیر تا ملاصدرا نوشتۀ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی یکی از خصوصیات فلسفه این است که در آن، اگر طرح پرسش از ابداع پاسخ اساسی تر نباشد، به هیچ وجه کم اهمیت تر نخواهد بود. اگر به گفته ی برخی از حکما اساس فلسفه حیرت به شمار آید نقش شک و […]