برچسب: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

  فصلنامه ی فرهنگی هنری شماره ی 2 سویه های حکمت شرق در اندیشه ی هانری کربن غلامحسین ابراهیمی دینانی در گفت وگو با امیر اسماعیلی و حسین کریم آبادی   در ابتدا لطفا بفرمایید با توجه به اینک ه هانری کربن، اسلامشناس و ایرانشناس بوده است، آیا می توان او را فیلسوف هم دانست؟ […]

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی   فلسفه اسلامی از بدو پیدایش خود همواره با موجی از مخالفت ها و خصومت ها مواجه بوده است درباره انگیزه ها و اغراض مخالفان فلسفه سخن بسیار گفته شده است. تقرب به عوام، کسب شهرت و نام، فضل فروشی و خودنمایی از جمله این انگیزه ها به شمار می آید. […]

استاد ابراهیمــی دینانــی، ســرآمـد سهروردی‌پژوهان معاصر است ودر توجه به اندیشه‌های سهروردی، در کارنامه ایشان ویژگی‌هایی هست که در مقایسه با نمونه‌های آن بی‌نظیر است. توجه به نوشته‌ها و آثار سهروردی در ایران معاصر، تفاوت‌های عمده‌ای با رویکرد قدما دارد. آنها در بررسی اندیشه‌های سهروردی وحدت نظر قابل تأملی داشته‌اند که این شاخصه در نوشته‌های […]

    اسماء و صفات حق در نظر صدرالمتألهین براساس اشتراک معنوی وجود دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی   آنچه صدرالمتألهین آن را اشتراک معنوی وجود نامیده چیزی جز اشتراک در لفظ نبوده، و در واقع بین موجودات هیچ گونه جهت جامع تحقق ندارد. چگونه می توان بین ذات پاک و هستی تابناک حق تبارک و […]

    دو فیلسوف، یک فلسفه در باب میرداماد و میرفندرسکی غلامحسین ابراهیمی دینانی میرداماد و میرفندرسکی هر دو از حکمای عصر صفوی و معاصر یکدیگر بودند. عصر صفوی یکی از اعصار مشعشع این کشور است که بستر ایجاد تمدنی را فراهم ساخته و تا سال ها تأثیر به سزایی داشتند. امّا این دو شخصیت […]

    معنا و امکان فلسفه اسلامی، از نگاه دو فیلسوف (دکتر ضیاء شهابی و دکتر ابراهیمی دینانی)   نخستین پرسش، درباره امکان فلسفه اسلامی است. آقای دکتر شهابی، آیا با چیزی به نام فلسفه اسلامی، مواجه هستیم؟ دکتر ضیاء شهابی: ماجرایی که در جهان اسلامی بر فکر فلسفی رفته است، استاد دکتر ابراهیم دینانی […]

  عرفان اوج تعقل است گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی این اشیایی که اطراف خود می بینید، همه حقیقی است. آن چیزهایی که درست می بینیم، حقیقی هستند. پس ما حقیقی ها را می بینیم اما خود حقیقت که همه حقیقی ها به آن حقیقی اند را می بینید یا نه؟ خود حقیقی ها […]

    عقل و عشق سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی   گرفتاری جهان امروز با همه ی عظمتی که دارد شگفت انگیز است. تحولات علمی امروز شگفت انگیز است و معلوم نیست جهان در لحظه ی دیگر چه خواهد شد؛ فردا چه خبر است؛ ما هیچ نمی دانیم چه اتفاقی در جهان می افتد. فقط […]

    در یکی از روزهای پاییز، چالش پرحرارتی بین ضیاء شهابی و دینانی بر سر امکان پذیری فلسفه اسلامی، درگرفت. این چالش که در یک جمع دانشگاهی و در چارچوب گفت و شنودهای یک میزگرد به انجام رسید، به واقع مواجهه ای صریح درخصوص امکان پذیری فلسفه اسلامی بحساب می آید. می خوانید:   […]

    دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در میان فلاسفه و متفکران اسلامی شیخ شهاب الدین سهروردی، از موقعیتی خاص و یگانه برخوردار است. مقارن ایامی که وی به سیر آفاق و انفس اشتغال داشت، ابن رشد در مغرب جهان اسلام به دفاع از مقام فلسفه برخاسته بود و سرسختانه در این راه کوشش می نمود. […]