برچسب: دکتر فرزان سجودی

معنا، مرجع و مصداق: بازاندیشی یک بحث قدیمی دکتر فرزان سجودی   در این مقاله ضمن بررسی عمده ترین دیدگاههایی که در زمینه ی رابطه ی زبان با معنا، مرجع و مصداق ارائه شده است به بحث و نقد آن دیدگاه ها خواهیم پرداخت. و می کوشیم تصویر دیگری که در اساس مبتنی بر نشانه […]

فرهنگ، استعاره و ترجمه پذیری نیکو خیرخواه فرزان سجودی مقاله حاضر با مطرح کردن این پرسش نوشته شده است: «ترجمه ترکیبات استعاری فرهنگ- بنیاد به چه روش یا روش هایی امکان پذیر است؟». در پاسخ گویی به این سؤال، نتایج بررسی تطبیقی ترجمه رینولد نیکلسون از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا به عنوان داده درنظر […]

شعر دیداری فارسی از دیدگاه نشانه شناسی شناختی لیلا صادقی علی افخمی فرزان سجودی این مقاله به مطالعۀ تعامل دو شیوۀ تصویری و نوشتاری در شعر دیداری فارسی براساس الگوی ادغام در نشانه شناسی شناختی می پردازد. از آنجایی که شعر معاصر ماهیتی چندشیوه دارد، مسئلۀ اصلی این پژوهش چگونگی آمیزش شیوه های کلامی و […]

بررسی تطبیقی دو ترجمه ی اتللو با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی محبوبه سجادی فر دکتر فرزان سجودی   مقاله ی حاضر مطالعه ی تطبیقی دو ترجمه ی فارسی از نمایشنامه ی اتللوی شکسپیر، به ترجمه ی ابوالقاسم خان ناصر الملک و م.ا. به آذین است. هدف از نگارش این مقاله، نشان دادن ضرورت آشنایی مترجم […]

  معنا، نامعنا و کثرت معنا   دکتر فرزان سجودی قبل از شروع بحث لازم است تأکید کنم که آنچه در پی می آید، در حوزه ی مطالعات زبانشناختیِ کلام می گنجد و نه زیباشناسی؛ هرچند می تواند دستاوردهایی در مطالعات زیباشناختی داشته باشد. کلید واژه های اصلیِ این بحث عبارتند از: معنا، نامعنا، کثرت […]

فمینیسم و پسامدرنیته: جدایی های گمراه کننده ناشی از تقابل مدرنیته و پسامدرنیته یوانا هاج ترجمه فرزان سجودی تأکید پسامدرنیته بر کاهش ناپذیری برخی منافع و بر نیاز به مصرف کننده پذیر بودن ساختارهای فرهنگی، بی تردید یک واکنش صریح فمینیستی را برمی انگیزد. در این مقاله به سؤالاتی خواهم پرداخت که گرایک اون در […]

  پدیدار شناسی نشانه شناسی نشانه شناسی به مثابه نظریه ای درباب هنر   میکی بال فرزان سجودی اصل اساسی نشانه شناسی، نظریه یی در مورد نشانه ها و کاربرد نشانه، اصلی ضد رئالیستی است. فرهنگ انسان از نشانه ها تشکیل شده است، و هریک از آنها به جای چیزی به غیر از خود می […]

هنر متعالی؛ محاکات، آفرینش دکتر فرزان سجودی   بحثی که از نظرتان می گذرد، در سطحی کلی و نظری به بررسی مفهوم هنر متعالی در کنار مفاهیم محاکات و آفرینش می پردازد. این بحث ممکن است در مطالعات موردی مربوط به شاخه های مختلف هنر مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می رسد مفهوم هنر […]

  نشانه و نشانه شناسی بررسی تطبیقی آرای سوسور، پیرس و اکو   دکتر فرزان سجودی   این مقاله به شرح و بررسی تطبیقی مفهوم نشانه از دیدگاه سوسور، پیرس و اکو و سرانجام جایگان نشانه شناسی اختصاص داده شده است. فردینان دو سوسور، زبان شناس سوییسی و چارلز ساندرز پیرس فیلسوف امریکایی که کم […]