برچسب: دکتر محمدحسن علایی

برای خواهرم فروغ، در سالروز کوچ ابدی اش در یکی از همین روزهای سرد! دکتر محمد علایی گفتن ندارد خواهر، بعد از تو، وضع زندگی، روز به روز وخیم تر شد هیج چیز عوض نشد جز آن که هر چیز بدی هم که بود بیشتر رو به وخامت گذاشت؛ فصل سرد، سردتر شد؛ حیاط تنهای […]