برچسب: شاهنامه

کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه منیژه پورعلی محمد طاهری  حمید آقاجانی اسطوره را نباید صرفا افسانه هایی روایی اغراق آمیز و استحاله شده از وقایع تاریخی دانست؛ چرا که این روایت ها در جنب پر کردن خلاء علمی و تاریخی بشر، پاسخ دهنده بسیاری از نیازهای از روحی و روانی جوامع انسانی از […]

تأثیر شاهنامه بر افسانه های جهانی دکتر محمد جعفری قنواتی در این نوشتار، به منظور نشان دادن تاثیرات داستان ها و افسانه های حوزه ایران فرهنگی بر افسانه های جهانی، داستان گشتاسب و کتایون از شاهنامه فردوسی را انتخاب کرده ایم و با استناد به روایت های نقالی و گفتاری موجود از این داستان، علاوه بر […]

شاهنامه نقالان: داستانهای پهلوانی ایرانیان در زنجیره ای از روایت های سینه به سینه و سنتی شاهنامه نقالان (طومار مرشدعباس زریری اصفهانی) و محمد جعفری قنواتی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی شاهنامه نقالان طومار نقالی مرشد عباس زریری اصفهانی است که استاد جلیل دوستخواه آن را تصحیح کرده است. عنوان شاهنامه نقالان نیز انتخاب مصحح […]

هویت ایرانی در شاهنامه ابوالفضل خطیبی (عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) هویت ایرانی ریشه در اسطوره هایی دارد که از هزاران سال پیش نیاکان ما آنها را خلق کردند و استمرار بخشیدند، و داستان های حماسی درباره شاهان و پهلوانان آرمانی ایرانیان چون کیخسرو و گرشاسپ و آرش و رستم، در تاریخ […]

جنبه خیر و شرّ و جاندارانگاری آب در شاهنامه فاطمه اسفندیاری مهنی خدیجه خدایاری جنبه ی خیر و شرّ در ایران باستان تقریباً در تمام پدیده ها وجود دارد. آب این عنصر حیات بخش در عین حال می تواند ویرانگر نیز باشد؛ گاهی جنبه ی درمان دارد و گاهی تبدیل به آب مرگ می گردد. […]

نشست یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ نشست 143/ 30 اردیبهشت 1397 سخنان ناصر فکوهی درباره “سوء استفاده از شاهنامه برای توجیه نژاد‌پرستی در ایران”   انسان شناسی و فرهنگ صد و چهل و سومین نشست یکشنبه ها را با عنوان «نقالی شاهنامه» و سخنرانی دکتر ابوالفصل خطیبی (نویسنده، شاهنامه پژوه و عضو هیات علمی فرهنگستان زبان […]

    بررسی مشابهت های پر و زن جادو در منظومه های حماسی پس از شاهنامه   دکتر رضا ستاری سوگل خسروی   از جمله موجوداتی که در اساطیر، افسانه ها و حماسه های فارسی، گاهی همراه با قهرمان حماسی و در کنار او و گاهی نیز در تقابل با او به ایفای نقش می […]

  معصومه بوذری «کار اصلی اسطوره ی قهرمان، انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی به ضعف ها و توانایی های خویش به گونه ای که بتواند با مشکلات زندگی روبرو شود.»(یونگ، انسان و سمبولهایش) زادگاه قهرمان های داستان ها و فیلم ها کجاست؟ دیاران کهن و زمانهای دور؟ یا همین نزدیکی ها؟ فرقی نمی […]

    شخصیتِ بهرام گور، ابرمرد آرمانی فردوسی معصومه بوذری بسیاری از داستانهای شاهنامه، در کنار اصول داستان پردازی، از عناصر دراماتیک و قابلیتهای اجرای تئاتری نیز برخوردارند و اگر دراماتورژ بخواهد نمایشی اقتباسی بر اساس داستانهای شاهنامه تهیه کند علاوه بر روایات مرسومی که نقالان مدام نقل کرده اند و اجراهای تئاتری آنها هم […]

    بررسی مشابهت های پری و زن جادو در منظومه های حماسی پس از شاهنامه رضا ستاری سوگل خسروی از جمله موجوداتی که در اساطیر، افسانهها و حماسههای فارسی، گاهی همراه با قهرمان حماسای و در کنار او و گااهی نیاز در تقابال باا او باه ایفاای نقاش مای پردازناد، »پاری « و »زن […]