افراد بین جهانی یا افراد محدود به جهان

نگاهی به نظریۀ همتاهای لویس و پاسخ پلنتینگا به آن

مصطفی زالی

روح الله عالمی

مهدی قوام صفری

یکی از پرسش های ذیل مسأله جهان های ممکن آن است که آیا یک فرد در بیش از یک جهان وجود دارد؟ گروهی مانند دیوید لویس وجود فرد در بیش از یک جهان ممکن را انکار کرده و در مقابل گروه دیگری مانند آلوین پلنتینگا به افراد بین جهانی قایل شده اند. در این مقاله ابتدا رویکرد لویس مبنی بر انکار فرد بین جهانی طرح و نظریۀ همتا به مثابه نظریۀ بدیل تشریح می شود. براساس نظریۀ همتا گرچه هر فرد تنها در یک جهان ممکن وجود دارد، در سایر جهان های ممکن دارای همتاست. در مقابل براساس نظریۀ پلنتینگا هر فرد می تواند در بیش از یک جهان ممکن وجود داشته باشد؛ بنابراین سخن پلنتینگا مستلزم آن است که یک فرد باید دارای صفاتی ذاتی باشد تا منجر به تمایز او در هر جهان شود. در بخش آخر مقاله نشان داده می شود که مسأله ذات فردی قابل برگشت به مسألۀ تشخیص در نزد فیلسوفان مسلمان است و از آنجا که در تحلیل نهایی تشخص جز به وجود نیست؛ انگارۀ ذات فردی که مبتنی بر تخصیص کلی به کلی است پذیرفتنی نخواهد بود.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *