لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Year: ۱۳۹۸

    به نام خداوند هستی بخش همراهان گرامی، با سلام از همراهی شما با وبسایت چیستی ها سپاسگزارم. و امیدوارم در سال ۱۳۹۹ به لطف همکاری شما شاهد موفقیت این سایت باشیم. سال نو را تبریک می گویم و برایتان از خداوند منان سلامتی و بهروزی و سربلندی مسألت دارم.   حامد درودیان مدیر […]

بررسی مفهوم هنر به منزلۀ بازنمایی نزد هانس گئورک گادامر سپیده اقتداری امیر مازیار مفهوم بازنمایی نسبتی دیرینه با تعریف هنر دارد. این مفهوم در کهن ترین اندیشه های فلسفی، از عناصر ذاتی هنر دانسته می شد. امّا شکل گیری صورت های جدید هنری به تدریج به منسوخ شدن آن منجر گردید. هانس گئورگ گادامر، […]

تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل شصت و ششم تا هفتادم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.   *** غزل شماره […]

تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل شصت و یکم تا شصت و پنجم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.   *** […]

  تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل پنجاه و ششم تا شصتم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.   *** غزل […]

تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل پنجاه و یکم تا پنجاه و پنجم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.     […]

تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل چهل و ششم تا پنجاهم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.   *** غزل شماره […]

تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل چل و یکم تا چهل و پنجم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.     […]

تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل سی و ششم تا چهلم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.     *** غزل […]

تفحص در اندیشه شاعران ایران – «حافظ» (غزل سی و یکم تا سی و پنجم) معصومه بوذری   آنچه در پی می آید بخش هایی از پیش نویس و متن ویرایش نشدۀ کتاب در دست انتشار معصومه بوذری و همکاران است؛ و هرگونه برداشت از آن منوط به اجازه از نویسنده می باشد.     […]