لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: اسفند ۱۳۹۷

معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی سید مرتضی حسینی شاهرودی پوزیتیویسم منطقی یکی از پرآوازه ترین مکتبهای فلسفی سده اخیر بوده که صاحب نظران بسیاری از علوم مختلف در پیدایش گسترش آن سهیم بوده اند. این فلسفه با هدف اعلام مرگ متافیزیک و ارائه ساختار جدیدی برای معرفت های بشری، مسئله معنی داری را مطرح نمود. […]

بررسی مسأله شرّ از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن حمیدرضا اسکندری دامنه  عبدالله نصری مسأله شرّ یکی از مشکل ترین مسائل پیش روی اندیشه دینی است و هم اکنون بزرگترین دلیلی است که ملحدان برای انکار وجود خداوند به آن استناد می کنند. این مسأله ابراز می دارد که با وجود خدای قادر مطلق، […]

ماهیت نفس از دیدگاه نوخاسته گرایی و ملاصدرا نیما نریمانی نوخاسته گرایی به منزله راه حلی برای مشکلات تبیین فیزیکالیستی از پدیدارهای طبیعی در برابر تقلیل گرایی فیزیکالیستی مطرح می گردد. اهمیتش به ویژه در فلسفه ذهن از آن روست که مدعی حل مسأله رابطه نفس و بدن است. نکته درخور توجه این است که نوخاسته […]

از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازی گفتگوی دریفوس و پاتنم محمدحسین محمد علی خلج دکتر محمدتقی طباطبایی   در ۱۹۶۰ پاتنم در مقاله “اذهان و ماشین ها” بر پایه قیاس میان ذهن و ماشین تورینگ نگرشی نو به ذهن به نام کارکردگرایی را پی ریزی نمود. یک دهه پس از آن دریفوس براساس تفسیرش از پدیدارشناسی […]

پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر مهدی همازاده ابیانه  این مقاله در پی تبیین پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن در دوران معاصر است. نویسنده با روش تحلیلی، پس از ذکر کلیاتی در باب نگرش پارادایمی توماس کوهن، در پی توضیح این مطلب برآمده که پاردایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر، شدیداً متاثر از علوم تجربی […]

علم بالقوه نزد ابن سینا رضا اکبری فاطمه شاهین فر محمد سعیدی مهر ارسطو با ابداع تمایز بالقوه و بالفعل به حل تناقض های فلسفه های پیش از خود پرداخت. ابن سینا برای حل مسائلی در معرفت شناسی، از این تمایز استفاده می کند و از اصطلاح علم بالقوه بهره می برد که مصادیق آن […]

شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی جردن کیپر و ریچارد سیس ترجمه: علی مهجوره این مقاله با تمرکز بر مطالعات میان رشته ای به آثار متقابل شهود اخلاقی و نظام دینی می پردازد. این آثار در قالب دو نظریه «مبانی اخلاق» و «کارکردهای اخلاقی»، که پژوهشگران حوزه اخلاق و دین مطرح […]

سر چشمه های معرفت شناسی آنارشیستی فایرابند مصطفی تقوی این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، نظریه آنارشیست فایرابند درباره معرفت به اجمال معرفی می شود. در این بخش توضیح داده می شود که چرا او مخالف پوزیتیویزم منطقی و فلسفه علم پوپر، لاکاتوش و حتی کوهن است و معتقد است […]

همدردی در آیین بودایی و فلسفه شوپنهاور   فاطمه کوکبی دلاور علی حقی مهدی حسن‌زاده «همدردی» (کرونا)، یکی از آموزه‌هایی است که اهمیت آن در دو جریان اصلی آیین بودا (ترواده و مهایانه)، به یک میزان نیست. همدردی سومین مقام از مقامات چهارگانه معنوی است که در ترواده، تنها مقامی برای ارهت و در مهایانه، […]

زبان، اندیشه، و فرهنگ پل هلنه ترجمه: یدالله موقن معمولا زبان را امری عادی می پندارند. کاربرد آسان و روان آن سبب شده است تا زبان را واسطه ای شفاف برای انتقال اندیشه بپندارند؛ زیرا ظاهراً مانعی در جریان عادی تفکر ما ایجاد نمی کند، و این تصور پدید می آید که زبان وسیله ای […]