مطالب برگزیده

تئاتر و وجود

تئاتر و وجود هانی گوییه ترجمه: مازیار مهیمنی این پرسشی است فلسفی، اگر فلسفه را تأملی بدانیم در باب نخستین اصول چیزها و ماهیت شان

بیشتر بخوانید
گروه پل
کتابخانه
دوستان ما