Category: حکمت

    دکتر جعفر نکونام نشست با عنوان “روح در قرآن” مرور آیاتی از قرآن کھ شامل واژه ی روح می باشد.   ادامه مطلب > > > >

    دکتر جعفر نکونام نرگس بهشتی   معناشناسی واژگان قرآن به شیوه های تاریخی و توصیفی می تواند پرده از معنای این واژگان در قرآن و دوره های قبل و بعد از آن برافکند. در این مقاله برای نمونه به معناشناسی ربّ به همین شیوه ها اهتمام شده و از رهگذر آن روشن گردیده […]

    بازگوییِ امرِ قدسی در سینمای مستند، و ادراکِ شهودیِ مخاطب   معصومه بوذری بهتر آن باشد که سرّ دلبران    گفته آید در حدیث دیگران بازگویی امور مقدس، یا بیان تجربیاتِ شهودی و ادراکِ باطنی به منظور انتقال وارداتِ قلبیِ آدم‌ها، چگونه امکانپذیر است؟ آیا وقتی از مفاهیم اشراقی و تجربه ی عرفانی، رسالت […]

tsd   دکتر جعفر نکونام تفسیری که در این مقاله از آیه محکم و متشابه قرآن به دست داده می شود، به روش معناشناسی است و در آن سعی بر این است که معنای واژگان و عبارات از رهگذر نحوه کاربرد آن ها در جملات مشابه کشف گرد. واژگان و تعابیر کلیدی که در اینجا […]

      دکتر جعفر نکونام چکیده: چکیده زبان قرآن گفتاری است؛ به این معنا که پاره‏ای از قراین فهم آیات که از آن به قراین حال و مقام تعبیر می‏شود، در متن قرآن نیامده است؛ لذا غفلت از آن، فهم کامل و صحیح آیات را دشوار می‏سازد. شواهدی که این نظر را تأیید می‏کند، […]

    دکتر جعفر نکونام ارزیابی روایاتی که در زمینه ی فترت وحی به دست آمده است، نشان می دهد که آنچه از فترت وحی بر سر زبان راویان افتاده و برای نسل های بعدی نقل شده است، چیزی جز تأخیری که در پاسخ مشرکان در خصوص سؤالات مربوط به داستان اصحاب کهف، موسی و […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دوره جوانی سید احمد فردید، خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشههای مرحلۀ بعدی حیات فکری و نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینۀ قضاوت های علمی تر و منصفانهتری درباره مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید […]