Category: فلسفه قاره ای

        دکتر بیژن عبدالکریمی نیچه تاریخ متافیزیک غرب را به منزله ی “تاریخ بسط نیهیلیسم” می پنداشت و معتقد بود متافیزیک غربی در بسط تاریخی خودش به نیهیلیسم و بی معنایی منتهی شده است. هایدگر نیز با پذیرش این تفسیر، تاریخ متافیزیک غرب را “تاریخ بسط سوبژکتیویسم” می دانست. سوبژکتیویسمی که به […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی تفسیر هایدگر از کانت بسیار مناقشه آمیز بوده و مورد انتقاد بسیار از شارحان و مفسران کانت قرار گرفته است. ارنست کاسیرر، که آغازگر این انتقادات بود در مقاله ای با عنوان “کانت و مسأله مابعدالطبیعه” ملاحظاتی پیرامون تفسیر هایدگر از کانت صراحتاً اعلام می کند که هایدگر در […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی علاقمندان به مسائل فلسفه دین و الهیات معاصر بی تردید با نام رولف اتو (1869-1937)، متفکر آلمانی و یکی از چهره های بسیار برجسته در عرصه فلسفه دین، پدیدارشناسی دین و تاریخ ادیان، و صاحبت تألیفاتی همچون احساس فراجهانی، فلسفه دین مبتنی بر دیدگاههای فریز و کانت و…، ملکوت […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله درصدد توضیح پارهای از کلیترین ویژگیهای تفسیر هستی شناختی هایدگر از نقد عقل محض کانت است. این تفسیر، کاملاً در تعارض با همۀ تفسیرهای معرفت شناختی رایج از این اثر عظیم فلسفی دوران جدید تاریخ تفکر غربی است. نگاهی کلی به شاخصه ها و تمایزات این دوگونه […]

    دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله درصدد است تا به شرح تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت بپردازد. برخلاف غالب تفسیرهای رایج، از نظر هایدگر منطق استعلایی کانت را به هیچ وجه نمی توان “منطق” در معنای رایج و متداول لفظ، یعنی پژوهش در باب فاهمه و اصول و قواعد صوری تفکر دانست. بلکه […]

      با کانت چرخش عظیمی در تاریخ تفکر غربی صورت گرفت و او از محورهای تاریخ فلسفه غرب است. بین او و هایدگر، نسبت های متعددی وجود دارد. مهمترین اثر هایدگر کتاب “وجود و زمان” است که به اعتقاد بسیاری مهمترین کتاب فلسفی قرن 20 است. بعد از کتاب “وجود و زمان” هایدگر، […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی بی تردید هایدگر هم نمی تواند با کانت بی نسبت باشد. بین این دو نسبت های مختلفی برقرار است. هایدگر به کانت توجه اساسی دارد. مهمترین اثر هایدگر وجود و زمان است. بعد از این اثر که مهمترین اثر فلسفی قرن بیستم محسوب می شود، مهمترین آثار هایدگر در مورد کانت […]