Category: ساختارگرایانه

  دکتر ناصر فکوهی متن کامل سخنرانی ناصر فکوهی در نخستین جلسه  از نشست های ادبیات داستانی ایران پیش از هر چیز باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه «ادبیات داستانی» نامیده می شود، اگر از محدوده تخصصی و درونگرا و در معنایی «صنفی» در این حوزه خارج شویم، همچون هر گونه «نوشتاری» از […]