Tag: صادق علاماتی،جین لوک نانسی،فهم هنر،مفهوم هنر،هنر چیست،Jean-Luc  Nancy

امکان فهم هنر نوشته: جین لوک نانسی[۱] ترجمه: صادق علاماتی با توجه به مفهوم آن، هنر زبان ور [گفتار] نیست. علم، مذهب و یا فلسفه، مفهوم و حقایق خود را توأم با عملکرد و گفتمان خود می سازند: آنها، بلا درنگ، مستلزم بازتاب و ایضاح تفکرند، به یک یا چند طریق. اما هنر چیزی از […]