--> لطیفه - چیستی ها، پلی از فلسفه تا هنر

Tag: لطیفه

لطیفه هایی چنان جذاب که فیلسوفان فرانسوى هم دوست بدارند برگردان: آرزو آتشکار «افلاطون و پلاتیپوس به یک نوشگاه می آیند…: فهم فلسفه از طریق لطیفه»، کتابی از توماس کتکارت و دنیل کلین؛ این دو نویسنده سعى دارند نکاتى از تاریخ فلسفه را از طریق لطیفه ها به مخاطب توضیح دهند. جرمى بنتام در کافه  […]