Category: حکمت شرق

    مانی در چه پایه ای از استدلال منطقی قرار میگیرد؟ شرق شناس آلمانی هانس هاینریش شیدر( ۱ ) که تمام وقت خود را در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ صرف تحقیق در مانویت کرده است در اثر خود کیفیت های ابتدایی نظاممانوی( ۲ ) بر این سؤال تأکید کرده و بنظر او جواب این سوال […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دوره جوانی سید احمد فردید، خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشههای مرحلۀ بعدی حیات فکری و نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینۀ قضاوت های علمی تر و منصفانهتری درباره مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید […]