Tag: آرمانشهر

فیلسوف در بحران دکتر محمدمهدی اردبیلی انسان همواره و اساسا در بحران میزید. این بحران تمام ارکان حیاتش را در بر گرفته است. از یک سو، خود انسان در بحران دائمی است و از سوی دیگر جهانش بحران زده است؛ که البته این هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ایده فراروی از بحران و تجربه […]

آرمانشهر یا هزارتوی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن   دکتر بهزاد قادری سهی زهرا جان نثاری دانش و خردافزاری در یک دوران، اکسیر زندگی آدمی و دریچه ای به سوی روشنایی و جستجوی حقیقت شناخته می شود و در دوران دیگر، ویرانگر و جهنمی. فرانسیس بیکن در “آرمانشهر” خویش با چراغ دانش به […]