Tag: آسیب شناسی اجتماعی

گره‌گشایی از موقعیت های بن بست با سازمان‌های مردم محور ناصر فکوهی موقعیت کنونی جهان، منطقه خاور‍‌میانه و کشور ما، در هر سه سطح بحرانی است. این بحران در گستره‌ای از مسائل و مشکلات، از موقعیت‌های اقلیمی ِ حاصل بی‌مسئولیتی در توسعه صنعتی گرفته،  تا بحران‌های هویتی، افزایش نا‌امنی‌های  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، تا […]

اجماع ارتدوکس؛ آسیب شناسی علوم اجتماعی در ایرانِ امروز   دکتر محمد رضا تاجیک   دیری است که از شکل گیری پروژه ای انباشتی و جمعی برای تولید دانشی فراگیر و جهان شمول به نام علوم اجتماعی و اعمال قدرت از رهگذر آن می گذرد. علوم اجتماعی آن گونه که در دامان نظام های دانش […]