Tag: آسیب های بصری

بررسی بحران بی هویتی در نمای ساختمان های مسکونی و ابعاد آن سمیرا گرشاسبی شروین میرشاهزاده حمیدرضا موسوی منظر هر شهری تا حدود زیادی تحت تاثیر نمای ساختمان های آن است؛ در واقع نمای ساختمان ها را می توان نقطه تلاقی معماری و طراحی شهری دانست و از این رو دارای اهمیت ویژه ای است. […]