Tag: آفرینش

  داروین، خلقت آدم و مساله روح: پاسخهای تازه به پرسشهای قدیمی   نشست تلگرامی دکتر مهدی نساجی Mehdi Nassaji مهدی نساجی دکترای فلسفه را از دانشگاه هال از انگلیس دریافت نموده و در حال حاضر در دانشگاه کانتربری به عنوان پژوهشگر علم و دین مشغول به کار هستند. «داروین، خلقت آدم و مساله روح: […]