Tag: آلوین پلانتینگا

افراد بین جهانی یا افراد محدود به جهان نگاهی به نظریۀ همتاهای لویس و پاسخ پلنتینگا به آن مصطفی زالی روح الله عالمی مهدی قوام صفری یکی از پرسش های ذیل مسأله جهان های ممکن آن است که آیا یک فرد در بیش از یک جهان وجود دارد؟ گروهی مانند دیوید لویس وجود فرد در […]