Tag: آموزش روستایی و شهری

بازخوانی انتقادی نظام آموزش و پرورش در ایران امر عام و امر متنوع سرکوب و شکوفایی درسگفتار اول سید جواد میری تاریخ سخنرانی: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ این درسگفتار را از اینجا گوش کنید: بازخوانی انتقادی نظام آموزش و پرورش در ایران  منبع: کانال تلگرامی دکتر سید جواد میری (https://t.me/seyedjavadmiri)