Tag: آموزش فلسفه

گروه پژوهشگران: دکتر سارا قزلباش آگاهی، با خود به گفتگو می‌نشیند. دکتر سارا قزلباش سابقه تدریس در دانشگاه و موسسات آموزشی از جمله عناوین فعالیت‌های  علمی پژوهشی: مقاله «آریوس و آریانیسم» مقاله «توجیه معنا باور دینی در ویتگنشتاین دوم» مقاله «ارتباط علم و دین در فلسفه پویشی وایتهد» مقاله «پاسخ به مسئله شر در فلسفه […]

راهکارهایی برای آموزش فلسفه در تلویزیون آموزشی غلامرضا آذری   یکی از کارکردهای پنهان تلویزیون در کشور ما “نفوذ متقابل اجتماعی” (social interpenetration) است؛ بدین مفهوم که قالب (forme) برنامه با محتوای (content) آن چندان سنخیتی ندارد؛ از این رو اثربخش (effective) بودن آن بر مخاطبان کم تر می شود و نوعی بی رقبتی را […]