Tag: آموزش

  گروه آموزشی پل پیوند دانش و اندیشه، فراسوی مرزها گروه آموزشی پل، متشکل از صاحب نظران حوزه های علوم انسانی و هنر است که فراسوی مرزهای متعارف آموزشی، می نگرند و باور دارند که دانش پژوهی در دنیای امروز صورت نوینی یافته است   هدف، ایجاد پلی است میان فلسفه و علوم اجتماعی از […]