Tag: آنتونی گیدنز

روش شناسی انتقادی عاملیت و ساختار در اندیشه گیدنز از منظر حکمت متعالیه محمدداود مدقق حامد حاجی حیدری چگونگی رابطه عاملیت و ساختار، معضل اساسی علوم اجتماعی است. نظریه ساخت یابی با هدف پایان دادن به امپراطوری نظریه های هرمنوتیکی از یک سو و ساختارگرایی و کارکردگرایی از سوی دیگر، در نظر دارد تبیینی کفایتمندتر […]

بازسازی الگوی بازاندیشی گیدنز بر مبنای مواضع اخیرتر او راجع به سنت حامد حاجی حیدری علی متقی زاده آنتونی گیدنز، از جمله چهره های معیار جامعه شناسی، صاحب طیف وسیعی از افکار نوبه نو شونده است. از این رو، به آثار او در ردیف منابع کلاسیک های جامعه شناسی توجه می شود؛ با این تفاوت […]