Tag: آینده اندیشی

اختیار، آینده اندیشی و امکان شناسی دکتر محمدعلی نویدی  مراد از اکتشاف ”Discovery” کشف و رسیدن و یافتن امور تازه و نافع در زندگی است، در واقع، اکتشاف و اشراق با هم مرتبط هستند، اشراق، آشکارسازی و ظاهر نمودن امور پنهان و پوشیده است توسط روشنی و نور خرد و عقل و عمل و جان […]