Tag: ابتذال

مصرف سیاسی – اجتماعی یک واژه ی مبهم: «ابتذال» در گفتمان های امروزی گفتگو با دکتر ناصر فکوهی مبتذل در معنی به معنای: چند بار استفاده شده – کهنه و دم دستی است. اما در داوری آثار هنری و فرهنگی و برخی پدیدهها به عنوان بیارزش و سطحی و فاقد ظرفیت تأمل به کار برده […]