Tag: ابوالفضل حری

نظریۀ ادبی پسااستعماری کیث گرین و ژیل لبیهان ترجمه ابوالفضل حُرّی نظریه ادبی پسااستعماری تنها در همین اواخر به مثابه حوزه ای اختصاصی در میان مطالعات ادبی آموزش عالی درآمده است. نظریه ادبی پسااستعماری در حکم گفتمانی دانشگاهی، از همان آغاز، خاستگاه های خود را مورد کنکاش قرار داده است اما اکنون با انتشار شماری […]

مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی سوزان هیوارد مترجمان: فرزان سجودی، شاپور عظیمی، عسکر بهرامی، ابوالفضل حرّی   مطالعات سینمایی از آنجا که علمی گسترده است و زمینه های گونه گونی را در بر می گیرد؛ مستلزم صرف نیروی فراوان نیز هست. سبک های سینمایی مختلف آرا و عقاید نظریه پردازانی که پیرامون سینما قلم زده […]

      متن و خوانش متن سُلومیت ریمون – کنان ترجمه ابوالفضل حری   نقش خواننده «چگونه متون را با خوانش آنها خلق می کنیم» – این عبارت که عنوان بخشی از کتاب نقش خواننده اثر اومبرتو اکوست – فرمول بندی افراطی گرایشی به حساب می آید که در ده، پانزده ساله ی اخیر […]