Tag: اتحاد عاقل و معقول

ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول مصطفی زالی اتحاد عاقل و معقول در موضعی که معقول مغایر ذات عاقل باشد از ابداعات فلسفه صدرایی به شمار می رود. در تبیین کیفیت هستی شناختی این اتحاد، برخی مقصود از آن را، تحقق عاقل و معقول به وجودی یکتا و از جهتی […]