Tag: احتضار

    تنهایی محتضران نوشته نوربرت الیاس ترجمه یوسف اباذری شیوه های چندی برای روبرو شدن با این واقعیت وجود دارد که تمامی زندگی ها من جمله زندگی کسانی که دوستشان می داریم پایانی دارد. پایان زندگی بشری که آن را مرگ می نامیم می تواند از طریق اندیشه ی زندگی پس از مرگ در […]