Tag: احمد پاکتچی

گذار از تقابل دوگانه به تعامل چهارگانه در نظام های نشانه ای باستانی ایران احمد پاکتچی تقابل های دوگانه که به طور سنتی در اصطلاحات فلسفی اسلامی با عنوان تقابل عدم و ملکه شناخته می شد، در دانش زبان شناسی و نشانه شناسی نوین نیز به عنوان الگویی غالب مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این […]

نشانه شناسی در واپسین حلقه های نمادگرایی روسیه   احمد پاکتچی در این مقاله، مقصود از نشانه شناسی یعنی آن چه بعدها نشانه شناسی خوانده شده است؛ اگر چه در زمان طرح مسئله، نظریه پرداز اندیشه ی خود را بخشی از تأملاتش در حوزه های دیگر مانند فلسفه یا نقد ادبی پنداشته باشد. در ضمن، […]

نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته ای با تأکید بر الگوی نشانه شناسی فرهنگی قاسم درزی احمد پاکتچی ترجمه فرهنگی یکی از مهمترین الزامات زبان شناختی مطالعات میان رشته ای است که مقصود از آن همسان سازی و هم سنخ کردن مضامین فرهنگی رشته های مختلف برای برقراری ارتباط بهتر میان آنها است. نشانه […]

فرایند معناسازی مشرق و مغرب: گونه های صورت بندی احمد پاکتچی مطالعه ی مقایسه ای صورت بندی ساخت معنا، گونه ای کاوش زبان شناختی – تاریخی است که فارغ از روابط خویشاوندی زبان ها، امکان مطالعه های تطبیقی میان آنها را فراهم می آورد. این گونه مطالعه، تا بدانجا که به زبانشناسی مربوط می شود […]

  احمد پاکتچی مبحث نشانه شناسی در روسیه به اندازه ای گسترده است که ناگزیر در قالب یک مقاله، تنها بخشی از آن باید مطرح گردد. از آنجا که فرمالیسم یا شکل گرایی روسی در حوزه ی فرهنگی ایران و به طور خاص در حوزه ی نشانه شناسی جریانی شناخته شده است، از آن به […]