Tag: ادبیّت

از ادبیات تا ادبیّت – نسبت فرمالیسم با تعهدگریزی در ادبیات گفتگو با شهریار زرشناس -با خواندن آثار شما در زمینه ادبیات در میابیم که مایلید تعهد را جزو اصول ادبیات بدانید. تعهد که از سالهای پیش از دهه ۴۰ نزد پورقمی، گلسرخی، شریعتی و … مطرح بود ناگهان در آثار شما شأنی مرکزی می […]