Tag: ارتباطات بین فرهنگی

ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرایندهای جذب و طرد دکتر فرزان سجودی در این مقاله از دیدگاه نشانه شناسی فرهنگی روابط بین فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرآیندهای جذب یا طرد جنبه هایی از فرهنگ های دیگر را بررسی کرده ایم. نشان می دهیم که […]

ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرآیندهای جذب و طرد فرزان سجودی در این مقاله از دیدگاه نشانه شناسی فرهنگی روابط بین فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرآیندهای جذب یا طرد جنبه هایی از فرهنگ های دیگر را بررسی کرده ایم. نشان می دهیم که پویایی […]