Tag: استاندال

تجزیه و تحلیل مضمون عشق نزد پروست و استاندال با تکیه بر دو برداشت کلاسیک و مدرن از مفهوم آگاهی   دکتر مرتضی بابک معین از جمله مضامین اصلی اثر در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست مضمون عشق است، که می توان ادعا کرد سایر مضامین دیگر در ارتباط با این مضمون بنیادین […]