Tag: استیلا

  نظریه گفتمان و علوم سیاسی دکتر علی اصغر داوودی   مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشته ها و رهیافت ها از زبان شناسی گرفته تا ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه ی گفتمان یکی از نظریات جدید و تأثیرگذار در عرصه علوم سیاسی است. جامعه شناسان […]