Tag: اسدالله رحمان زاده

نتیجه گیری مقالۀ: نیهیلیسم فعال و چشم انداز صلح نوشتۀ اسدالله رحمان زاده دریافت فایل قسمت اول دریافت فایل قسمت دوم دریافت فایل قسمت سوم  ************  نتیجه گیری مقالۀ: نیهیلیسم فعال و چشم انداز صلح نوشتۀ اسدالله رحمان زاده  بخش اول برای صلح، چه باید کرد؟ هایدگر ایده پلمیک را جایگزین جنگ می کند. تا […]

      تاملی فلسفی بر زندگیم در غرب اسدالله رحمان زاده این متن ،چکیده ی سخنرانی ایشان در محل نشر الهام است. چطور راهم را گم کردم؟  چطور خدا فراموش میشود؟ شاید این سؤال ها برای ما در ایران عجیب بیاید. جایی که همه جا صحبت از خداست، اما مشخصا من درباره خودم و […]