Tag: اشا صدر اشکوری

ساختارشکنی عادت ها؛ مرزهای دخالت و مشارکت مخاطب در پرفورمنس آرت کجاست؟ اشا صدر اشکوری پرفورمنس آرت فرصتی زنده برای ارتباط میان هنرمند، مخاطب و مفهوم هنری است. در هر نوع ارتباطی سه بن مایۀ اصلی وجود دارد: فرستنده، گیرنده و پیام. در حقیقت در یک پرفورمنس آرت، هنرمند در مقام فرستندۀ پیام یا بیانگر […]