Tag: اشکان بحرانی

فنای صفاتی از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت دکتر قاسم کاکایی اشکان بحرانی  بعد وجودشناختی و معرفت شناختی الهیات سلبی در آثار عارفان ادیان و سنت های گوناگون عرفانی بر دو رکن استوار است: خدا و نفس. در الهیات با یزدان شناسی سلبی، چنان که از عنوان آن نیز پیداست، تأکید عارفان بر جنبه های […]