Tag: اصطلاحات فرهنگ جهانی

بازنمایی از مجموعۀ “واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی” علی اصغر قره باغی در همین آغاز باید به این نکته اشاره کرد که هر تعریف و توصیفی از بازنمایی به دست داده شود، اشکالات و کاستی های خود را دارد. این اشکالات از آن جهت است که مفهوم بازنمایی، شکلی بسیار انعطاف پذیر دارد و به […]