Tag: اصطلاحات

    دکتر سید جواد طباطبایی   حکومت ایران نه با قانون ایران شبیه است نه به قاعده ی ملل دیگر. باید بگوی حکومتی است مرکب از عادات ترک و فُرس و تاتار و مغول و افغان و روم و ترکمان، مخلوط و دَرهم، یک عالمی است علی حده، با هرج و مرج زیاد. نویسندگان […]