Tag: اصغر جوانی

شناخت هنر اسلامی در نظام اندیشگانی موزه های غرب مریم دشتی زاده اصغر جوانی فرزان سجودی شناخت هنر اسلامی فارغ از مباحث هستی شناختب و معرفت ذوقی و شهودی متأثر از ورود آثار هنری به موزه (به مثابه محصول فرهنگی تمدن غرب) و نظام معرفت شناختی متمایز آن است. حرکت هنر اسلامی در امتداد زمان […]