Tag: اصل جهت کافی

تفسیر شوپنهاور بر اصل جهت کافی عبدالله امینی محمد جواد صافیان اصل جهت کافی یکی از اصول بسیار مهم فلسفی است. آرتور شوپنهاور فیلسوف مشهور آلمانی، بر این اصل بسیار تاکید کرد و آن را مدخلی برای ورود به نام فلسفی خویش قرار داد. وی بر آن است تا حدود و شرایط اطلاق این اصل […]