Tag: افرا

نامه های بی نشان خوانشی از نمایش “افرا”، کار بهرام بیضایی   دکتر امیرعلی نجومیان “این تکنیک از سویی احترام‌ به مخاطب و درگیر کردن او در متن است،اما از سوی دیگر،تماشاچی فرصت‌ پاسخ‌گویی ندارد،چرا که تک‌گویی‌ها چنان بدون قطع انجام می‌شود که‌ تماشاچی قدرت مشارکت خود را در«نوشتن متن»از دست می‌دهد و آنچه‌ می‌ماند […]